news

| DESIGN ALIVE 
| WBREW PORZĄDKOWI interview | nr 22 / 2017 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZESILENIA | group exhibition |
| Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice, PL |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KWARTALNIK RZEŹBY OROŃSKO |
| ZNIKAJĄCY TRICKSTER. O TWÓRCZOŚCI DAMIANA RENISZYNA text by NATALIA CIEŚLAK |
| SZTUKA W RĘKACH TRICKSTERA? text by me


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2017
| Program Stypendialny YES |
| DESIGN ALIVE |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.04.2017 - 18.06.2017 
INTERPLAY | group exhibition |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.01.2017 - 19.02.2017 
| RABBIT`S HOLE | solo show |
| Wozownia Art Gallery, Toruń 

Magazyn SZUM

Curator: Natalia Cieślak


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.12.2016 - 29.01.2017 
THE TOUCH group exhibition |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.10 - 6.11.2016
Instytucja sztuki group exhibition |

Curators: Mateusz Bieczyński, Katarzyna Kucharska, Maciej Kurak
ARTISTS: Wojciech Hoffmann, Mirosław Kaczmarek, Dorota Koziara, Damian Reniszyn, Anna Skupińska, Aleksandra Winnicka

„Dzieło sztuki jest przedmiotem, który ktoś określił mianem dzieła sztuki” – teza ta stanęła u podstaw instytucjonalnej teorii sztuki zaproponowanej w połowie lat 70-tych przez amerykańskiego profesora filozofii z chicagowskiego University of Illinois, George’a Dickie’go. Według tego autora twórca prezentujący określony obiekt jako przedmiot artystyczny przedstawia „kandydata do oceny” – kieruje do odbiorców roszczenie uznania jego wytworu za sztukę. Faktyczne uznanie artystyczności dzieła zależy jednak ściśle od tzw. artworldu, czyli całokształtu instytucji społecznych profesjonalnie zajmujących się sztuką i tworzących te instytucje ludzi. Uzależnia to rozpoznanie sztuki od wielu wzajemnie determinujących się czynników, bowiem artworld nie posiada ściśle sformalizowanej struktury, a samo uznanie danego przedmiotu za dzieło sztuki nie ma kształtu formalnego, urzędowego nadania. Już na początku XX wieku wykazał to Marcel Duchamp, gdy zgłosił słynny pisuar jako „Fontannę” do konkursu – podobno otwartego na wszelkie formy twórczości – jakim zgodnie z deklaracją organizatorów miał być Armory Show. Pisuar odrzucono, a mimo to na trwałe wpisał się on na karty historii sztuki.
W kontekście teorii Dickie’go pojęcie „instytucja sztuki” zyskuje zatem dwa znaczenia – jedno, które ma charakter bardziej potoczny, które jest równoznaczne z instytucją powołaną do prezentowania sztuki (np. galeria lub muzeum) oraz drugie, o charakterze ontologicznym, odnoszące się do tego czym jest sztuka sama w sobie. Oba te znaczenia przeplatają się w formule instytucjonalnego uznania wartości twórczości artystycznej, którą jest konkurs na najlepsze w danej kategorii dzieło. Jego uczestnik zgłasza roszczenie do uznania jego wytworu za dzieło sztuki, powołane do tego jury decyduje o jego uznaniu lub odrzuceniu, a instytucja, w której odbywa się wystawa pokonkursowa sankcjonuje dokonany wybór mocą swojego instytucjonalno-organizacyjnego autorytetu.
Gdy przyglądamy się konkursom artystycznym z pewnego dystansu okazuje się jednak, że reguły jej powstawania i uznawania nie są jednoznaczne. Otwartość samego pojęcia sztuki sprawia, że nie jest ono w pełni obiektywne. Stanowi wypadkową sądów jury i publiczności, a najbardziej pewnym elementem procedury wyboru są aspiracje samych twórców. Okazuje się, że sztuka staje się w ten sposób zjawiskiem samoreplikującym się – nie tylko sama wyznacza reguły według których powstaje, kryteria własnego wartościowania, ale również język, którym powinna być opisywana. W tym kontekście zwrot twórców w kierunku refleksji na temat mechanizmów samo-reprodukcji świata artystycznego stanowi próbę przezwyciężenia deterministycznego kontekstu twórczości artystycznej. Wystawa prezentuje różne postawy artystyczne, których cechą wspólną jest wypływające z dzieł pytanie o sens dzieła sztuki i sens bycia artystą – pytanie o status instytucji sztuki w rozumieniu George’a Dickie’go.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.10.2016 
Open studio Artist-in-Residence |
Schafhof - European House of Art | Freising near Munich, DE / Upper Bavaria |


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.10 - 30.11.2016 
Artist-in-Residence |
Schafhof - European House of Art | Freising near Munich, DE / Upper Bavaria |
cooperation with the Centre of Polish Sculpture in Orońsko |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.09.2016 - 14.10.2016
| DOTYK/THE TOUCH group exhibition |
| BWA Kielce Gallery 
Curator: Eulalia Domanowska

Wystawa przygotowana przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, kuratorkę Eulalię Domanowską i współpracującego Henryka Gaca, skupia się na zjawisku haptyczności w sztuce. Apelowanie do dotyku jest przykładem przemian, jakie przeszła sztuka w ciągu ostatniego półwiecza – od konceptualnej i minimalistycznej odwołującej się przede wszystkim do naszego intelektu po taką, która pobudza nasze zmysły. 

Zmysł dotyku od wieków jest w kulturze Zachodu niedoceniany jako możliwość estetycznego doświadczenia, gdyż mamy wobec niego liczne uprzedzenia. Uważany jest za zwierzęcą, cielesną, mniej cywilizowaną umiejętność człowieka. A przecież od prapoczątków odgrywa on niezwykle ważną rolę w sztuce, zwłaszcza w rzeźbie. Dotyk odgrywa kluczową rolę w postrzeganiu przestrzeni. Jesteśmy w stanie rozpoznać nie tylko materialne własności przedmiotów, ale też relacje przestrzenne między nimi. Subtelność i złożoność przestrzennego modelunku rzeźby odsłania się w pełnym oglądzie dopiero z bliska, „na wyciągnięcie ręki”, a najlepiej w bezpośrednim kontakcie dotykowym. 

Artyści: Magdalena Abakanowicz, Ewa Axelrad, Krzysztof R. Bednarski, Jerzy Bereś, Czekalska + Golec, Oskar Dawicki, Iwona Demko, Wojciech Doroszuk, Barbara Falender, Thorsten Goldberg, Diana Grabowska, Natalia Janus-Malewska, Jerzy Jarnuszkiewicz, Marek Kijewski/Kocur, Grzegorz Kowalski, Zuzanna Krajewska, Maciej Kurak/Max Skorwider, Natalia LL, Anna Orlikowska, Andrzej Paruzel, Krzysztof Pijarski, Maria Pinińska-Bereś, Adam Procki, Leszek Przyjemski, Joanna Rajkowska, Damian Reniszyn, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Aleksandra Ska, Ryszard Stryjecki, Małgorzata Szymankiewicz, Iza Tarasewicz, Longin Witczak, Jan St. Wojciechowski, Agata Zbylut. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


09.09.2016 – 30.09.2016 
Sprawdzam!  group exhibition |
| BWA Jelenia Góra Gallery |Zapraszamy na wystawę grupy młodych polskich artystów wywodzących się z Jeleniej Góry i okolic. W BWA zobaczyć będzie można malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, instalacje, fotografię oraz wideo. Wystawa Sprawdzam! jest dla nas doskonałą okazją do zestawienia różnorodnych spojrzeń na sztukę i postaw twórczych. Począwszy od krytycznego podejścia do rzeczywistości, po nostalgiczne odwołania do przeszłości. Zaprezentujemy wiele interesujących rozwiązań formalnych. Pokażemy prace utrzymane w realistycznym porządku, konceptualną grę form oraz abstrakcję. Będą to wypowiedzi należące do, trwającego już od lat 90., zjawiska pozwalającego na eksperymentowanie, manipulacje formalne, przenikanie się dziedzin i mediów. 

Paweł Jarodzki:

(...) Damian Reniszyn pracuje z miejscem, tworzy, jak sam deklaruje, prace site-specific. Jednak wydaje mi się, że nie miejsce jest tu najważniejsze, ale człowiek. Jego interakcja z obiektem, dopiero tworzy sens. Często są to obiekty dość tajemnicze i niejednoznaczne. Trzeba samemu poszukać sensów i skojarzeń. A one tam są, zapewniam. I to bardzo przewrotne (...) 

Artyści: Małgorzata Amarowicz, Marek BROCKI Brodowski, Jonasz Chlebowski, Sandra Gałka, Joanna Gudakowska, Joanna Jankowska, Kamila Krzyżaniak, Agnieszka Jagoda Kwiatkowska, Marina Lewandowska, Grzegorz Łoznikow, Marta Magierecka, Kaja Pachulska, Weronika Pełczyńska, Iwo Rachwał, Damian Reniszyn, Sandra Rzeszutek, Agnieszka Rzońca, Marcin Smosna, Stanisław Szumski, Eugenia Wasylczenko. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.11.2015 - 6.01.2016 
Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko | 

O.pl | text by Małgorzata Jankowska | Wolna Akademia |

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 

Curator: Anna Podsiadły 
Galeria Monumentalna 
Galeria Oranżeria 
Park Rzeźby w Orońsku 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wiosną i jesienią 2015 roku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku gościło studentów, absolwentów i doktorantów, którzy pod okiem swoich profesorów tworzyli prace w ramach Ogólnopolskiej Płaszczyzny Współpracy Akademickiej. Projekt realizowany przez CRP i polskie uczelnie artystyczne „daje młodym twórcom możliwość pracy nad wybranym aktualnym problemem sztuki w dialogu z kolegami z innych ośrodków, a także we współpracy z teoretykami i krytykami sztuki, którzy pomagają im refleksją intelektualną i analityczną” (E. Domanowska). W pierwszej edycji programu uczestniczyły cztery uczelnie: Uniwersytet Artystyczny z Poznania, Akademie Sztuk Pięknych z Warszawy, Gdańska i Krakowa. Efekty działań artystów zobaczyć można w przygotowanej przez Centrum publikacji. Wydawnictwo zawiera teksty krytyczne: Eulalii Domanowskiej, Marty Smolińskiej, Sławomira Marca, Małgorzaty Jankowskiej, Piotra Winskowskiego oraz Łukasza Guzka. W części katalogowej zamieszczono fotografie zrealizowanych podczas pobytu w Orońsku prac oraz wypowiedzi ich twórców.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.05 - 12.06.2015 
| Przejścia Granicznegroup exhibition |
| Galeria Biała w Lublinie |

Miejska Galeria Sztuki 13muz

Galeria Biała w Lublinie

Curators: Ked Olszewski i Bartek Otocki
PRZEJŚCIA GRANICZNE to wspólny projekt dwóch galerii – Białej z Lublina i 13 Muz ze Szczecina. Zakłada on naprzemienną prezentację sztuki, związanej z tymi dwoma lokalizacjami, w miastach oddalonych od siebie o ponad 700 kilometrów. Geograficzny dystans obu ośrodków od siebie, ich skrajne względem centrum usytuowanie, relacja wschód – zachód i bezpośrednia bliskość granic prowokują do porównania dorobku instytucji kultury, działających według odmiennych strategii wystawienniczych. Artystów biorących udział w projekcie łączy z danym miastem szeroko rozumiane kryterium obecności. Może być ona permanentna, chwilowa, może też dotyczyć przeszłości – każdorazowo jednak wiąże się z nią wywieranie konkretnego i zauważalnego wpływu, odciskanie piętna, znakowanie terytorium i wyznaczanie GRANIC. To gra słów, zarówno „przejście” jak i „granica” mają wiele znaczeń i odnoszą się między innymi do fizycznego przejścia granicznego, które jednocześnie dzieli i łączy, sprowadzając się również do osobistych przejść i granic stojących nam na drodze, które udaje się, bądź nie udaje się nam pokonać. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 - 15. 05.2015 
Klasycy i adepci polskiej sztuki performance | festival performance |
ASP Katowice |

Artyści: Ewa Zarzycka, Janusz Bałdyga, Artur Tajber, Zbigniew Warpechowski, Marta Kotwica, Klaudyna Lewczuk, Marta Bosowska, Przemysław Branas, Katarzyna Górczyńska, Leszek Knaflewski, Jarosław KozłowskI, Przemysław Kwiek, Teresa Murak, Zygmunt Piotrowski, Józef Robakowski, Włodzimierz Borowski, Andrzej Mitan, Cezary Staniszewski, Tomasz Wilmański, Mariusz Andrzejczyk, Michał Bałdyga, Beatriz Maria Bento, Karolina Breguła, Sławomir Brzoska, Tomasz Drewicz, Olga Dziubak, Angelika Fojtuch, Galeria Wschodnia, Łódź, Katarzyna Górczyńska, Anna Kalwajtys, Gwenola Kerrec, Piotr Kolanko, Tomasz Matuszak, Adam Maruszczyk, Małgorzata Michałowska, Justyna Olszewska, Marta Ostajewska, Marian Panek, Damian Reniszyn, Aleksandra Ska, Magdalena Starska, Andreea Vladut


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.04-08.05.2015
‘’.’’ | group exhibition |
Galerii Szara Kamienica, Cracow Gallery Weekend KRAKERS |
Kuratorki: Marta Ostajewska, Urszula Kluz­-Knopek

Prace prezentowane na wystawie wyrosły z mierzenia się z maczużnikiem, grzybem- pasożytem, atakującym owady, zmieniającym ich charakter i wykwitającym kolorowym kapeluszem na ich wysuszonych ciałach. Grzybem, który powstrzyma każdego owada, zdobywającego dominującą pozycję w ekosystemie.
Wystawa „.” infekuje, zatruwa, manipuluje, wypełnia galerię podprogowymi komunikatami. To rodzaj pułapki, w której widz-obserwator zmienia się w ofiarę. Kolorowy maczużnik wykwita na spojówkach nasyconych obrazami ironicznych transformacji. Hybrydyczne twory zachłannie zaczynają poczynać sobie zarówno z przestrzenią architektoniczną, mentalną, jak i emocjonalną. Skłębienie, wyszczerzone zęby znaczeń wbijają się słodko w krtań otulając nas z pozoru niegroźnymi obrazami. Groteskowa cielesność, konsumpcjonizm, czarny humor – to wszystko czeka na nas na wystawie „.”.
Kolejna po łódzkiej i cieszyńskiej odsłona maczużnika to selekcja prac artystów młodego pokolenia, która wniknie w przestrzeń galerii. Postawi kropkę nad i, wyrośnie jak grzyby po deszczu na ciele Galerii Szara Kamienica infekując ją kolorem, ironią, groteską.
Artyści: Adrianna Lisowska, Barbara Leszczyńska, Bartek Górny, Bartosz Czarnecki, Damian Reniszyn, Ewa Kubiak, Karol Szczur, Gabriela Warzycka-Tutak, Joanna Mlącka, Małgorzata Dudek, Maria Szydłowska, Paulina Poczęta, Paulina Stasik, Paweł Matyszewski, Roksana Kularska-Król, Tomasz Drewicz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.04 - 17.05.2015 
| (Nie) dotykaj! | group exhibition |

Dwutygodnik | text by Marta Lisok | A Jednak nie dotykaj!
SZUM

Artists: Basia Bańda, Marcin Berdyszak, Beata Ewa Białecka, Tomasz Ciecierski, Dawid Czycz, Iwona Demko, Barbara Falender, Krzysztof Gliszczynski, Martyna Grzeszczak, Małgorzata Kalinowska, Bartosz Kokosiński, Maciej Kurak & Max Skorwider, Kamil Kuskowski, Paweł Łubowski, Karina Marusińska, Paweł Matyszewski, Magda Moskwa, Justyna Olszewska, Ewa Partum, Włodzimierz Pawlak, Andrzej Pawłowski, Maria Pinińska-Bereś, Krystyna Piotrowska, Damian Reniszyn, Erna Rosenstein, Aleksandra Ska, Marian Stępak, Alina Szapocznikow, Beata Szczepaniak, Grzegorz Sztwiertnia


Curator: Marta SmolińskaObcowanie ze sztuką w muzeach i instytucjach wystawienniczych najczęściej wiąże się z zakazem „Nie dotykać!”. Personel skwapliwie pilnuje zwiedzających, by zachowali odpowiedni dystans wobec dzieł sztuki i kontemplowali je jedynie wzrokiem. A tymczasem niektóre realizacje artystyczne kuszą i uwodzą także dotyk – nie pozostaje nam jednak nic innego jak przestrzegać muzealnego regulaminu, dotykając dzieł jedynie spojrzeniem i wyobrażając sobie ich fakturę pod naszymi palcami… 

Pojęcie ‚haptyczny’ (od greckiego haptein) oznacza zarówno chwytanie i dotykanie w dosłownym sensie, jak i dotykanie wzrokiem, uczucie ‚jakby się dotykało’. Obydwu tym znaczeniom odpowiada podział wystawy – zatytułowanej „(Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku” – na dwie części. Pierwsza z nich umożliwia odbiorcom realny, dotykowy kontakt z wybranymi dziełami (m.in. Aleksandry Ska, Iwony Demko, Damiana Reniszyna i Basi Bańdy). Jest zaaranżowana niczym otwarty ‚plac zabaw’, na którym zwiedzający mogą wchodzić w interakcje z wystawionymi pracami (oczywiście w sposób zgodny z instrukcjami, sformułowanymi przez twórców). Druga zaś prezentuje takie dzieła, które wyjątkowo silnie uwodzą zmysł dotyku, lecz mogą być dotykane jedynie wzrokiem (m.in. dzieła Andrzeja Pawłowskiego, Aliny Szapocznikow, Erny Rosenstein, Basi Bańdy, Marii Pinińskiej-Bereś, Tomasza Ciecierskiego, Pawła Łubowskiego, Bartosza Kokosińskiego, Beaty Szczepaniak, Pawła Matyszewskiego, Kariny Marusińskiej, Marcina Berdyszaka). Napięcie pomiędzy uwodzeniem dotyku a niemożnością realnego dotknięcia wynika w tym wypadku najczęściej z potrzeby chronienia dzieł przed zniszczeniem. | more info |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2014 - 23.01.2015
| Mdłości | group exhibition |

Curator: Marta Smolińska
Prezentowane prace stawiają pytanie, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z czymś w rodzaju „generacyjnego manifestu”. Istotnym wydaje się pytanie o to, w jaki sposób współcześni, młodzi twórcy wyrażają swoje zmagania z istnieniem i doznawane przy tym poczucie łagodnego wstrętu. Kuratorka zobaczyła w ich sztuce wspólny, wszystkim wybranym pracom, aspekt jakiejś prawie nieznośnej zmysłowości czy wzmożonego apelowania do zmysłu dotyku i drażnienia go poprzez podsuwanie czegoś dwuznacznego: pociągającego i łagodnie wstrętnego zarazem, fascynującego i nieco odpychającego…

Artyści: Justyna Olszewska, Beata Szczepaniak, Martyna Pająk, Damian Reniszyn, Marcin Zawicki, Urszula Kluz-Knopek, Monika Mausolf, Katarzyna Giełżyńska, Patrycja Migiel, Agnieszka Soseńska, Oskar Ejsmont.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10 - 14.11.2014
| Jak grzyby... | group exhibition |
Fabryka Sztuki w Łodzi | 
Curators: Urszula Kluz-Knopek, Marta Ostajewska

Prace prezentowane na wystawie wyrosły z mierzenia się z maczużnikiem, grzybem pasożytem, atakującym owady, zmieniającym ich charakter i wykwitającym kolorowym kapeluszem na wysuszonych ciałach. Grzybem, który powstrzyma każdego owada, zdobywającego dominującą pozycję w ekosystemie.
Grzyby są ostatnim ogniwem w łańcuchu pokarmowym. Bez nich świat pokryłby się dywanem liści i gałęzi, odcinając to co pod, od tego co nad. Stawia się je na równi z roślinami. Należą jednak do supergrupy, do której zaliczają się też zwierzęta. Rozkładają światy, pasożytują na nich, lub żyją w symbiozie. Tworzą tajemnicze, podziemne metafory.
Artyści: Michał Bugalski, Katarzyna Celek, Konrad Juściński, Urszula Kluz-Knopek, Magdalena Lara, Adrianna Lisowska, Justyna Olszewska, Marta Ostajewska, Anna Pichura, Piotr Pasiewicz, Damian Reniszyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.10 - 5.11.2014
| 34. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz | group exhibition |
Galeria Miejska Arsenał, Poznań | 

Wystawa związana z 34. edycją Konkursu im. Marii Dokowicz, organizowanego przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu


Maria Dokowicz ukończyła poznańską uczelnię w 1932 roku. W swoim testamencie zapisała 10 tysięcy dolarów na coroczne twórcze stypendium zagraniczne dla najzdolniejszego absolwenta. Stypendium jej imienia przyznawane jest od 1980 roku (z jedną przerwą w roku 1981).

Uczestnicy biorący udział w Konkursie typowani są przez kierowników katedr. W ten sposób każda katedra może zaprezentować najlepszy dyplom. Spośród dyplomantów Senat UAP wybiera dwóch laureatów stypendium w kategorii artystycznej i projektowej. Ich nazwiska zostaną odczytane podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.
Galeria Miejska Arsenał już po raz szósty udostępni uczestnikom Konkursu swoją przestrzeń. Prace będzie można obejrzeć w salach na piętrze i na parterze.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.08 - 25.08.2014
NIE/SAMOWITE | group exhibition |


„(…) niesamowite jest rodzajem tego, co budzi trwogę, co zaś sprowadza się do tego, co od dawna znane(…).”Sigmund Freud, Unheimlich (Niesamowite, 1919)

Inspirowana myślą teoretyczną Ernsta Jentscha i Sigmunda Freuda wystawa NIE/SAMOWITE dotyka problematyki szczególnego poczucia dezorientacji i obcości, jakiego doświadczyć można w środowisku pozornie znanym i oswojonym. Prezentowane prace stanowią próbę konceptualizacji głęboko zakorzenionego przeświadczenia o istnieniu drugiej, alternatywnej rzeczywistości. Przesiąkająca ją „niesamowitość” ujawniona zostaje za pomocą przeróżnych strategii artystycznych. Przywołując podświadome lęki i stłumione wątpliwości, stawiają one jednocześnie pytanie o organizujące naszą wiedzę o świecie granice.
Wystawa stanowi efekt współpracy pomiędzy Kołem naukowym IHS UW CZARNY KWADRAT oraz galerią STARTER.
Artyści: Magdalena Lara, Sonia Rega, Damian Reniszyn, Mikołaj Sobczak, Paweł Stasiewicz
Kuratorzy: Anna Rowińska, Agnieszka Sinicka, Milena Natalia Soporowska
Jury: Karol Radziszewski, Dorota Sajewska, Gabriela Świtek, Marika Zamojska------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.06 - 29.06.2014
EKSTREMA, 10. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE group exhibition |


inSPIRACJE to festiwal sztuk wizualnych, który odbywa się w Szczecinie od 2005 roku. Każdej edycji towarzyszy inny temat przewodni, który definiuje zakres tematyczny prezentowanych prac. Na inSPIRACJE składają się wystawy kilkunastu artystów zaproszonych z całego świata, co roku organizowany jest także konkurs dla twórców, którego laureaci prezentują swoje prace podczas festiwalu. Oprócz wystaw sztuki współczesnej, inSPIRACJOM towarzyszą zawsze performance, koncerty, kampanie społeczne i warszty.
Artyści: Deruba Radosław, Drewicz Tomasz, Grochowicki Patryk, Hsien Wu Chien, Jakubczyk Krzysztof, Jakubowska-Szycik Sylwia, Jastrzębska Martyna, Jaszczuk Paweł, Kluz-Knopek Urszula, Kozak Urszula, Kus Agata, Lenard Andrzej, Lou Desmeules Marie, Machnio Justyna, Myćka Grzegorz, Nawrocka Katarzyna, NeSpoon, Olszewska Justyna, Paluch Piotr, Pawlik Alexander, Pawlik Joanna, Pytlak Maciej, Reniszyn Damian, Skorwider Max, Skórka Tomasz, Sonnewend Katja, Stefański Grzegorz, Szymanowska Karolina, Tagowska Daniela, Tomczyńska Ania, Warchałowski Maciej, Wolna Martyna, Wyjadłowski Erwin Yoshida Kimiko, Żyniewicz Karolina, Górowska Justyna, Oskar Chmioła, Zdzisław Kwiatkowski, Jacek Adamas, Przemysław Kwiek, Jacek Lilpop, Ryszard Ługowski, Grzegorz Rogala, Jan Rylke, Ignacy Skwarcan, Arnont Nongyao, Kawita Vatanajyankur, Pan Pan Narkprasert, Pathompon Tesprateep, Preechaya Siripanich, Taiki Sakpisit, Tul Suwannakit, Ukrit Sa-nguanhai, Viriya Chopanyavisut 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.06 - 21.06.2014
| NOWY INTERAKCJONIZM | solo exhibition |
Salon wystawienniczy Rarytas |

Curator: Mateusz Bieczyński

Artists: 

Justyna Olszewska
Damian Reniszyn


(...) Prace obojga artystów stanowią przykład tego, jak zmieniły się zapatrywania na społeczną funkcję sztuki, oczekiwania wobec niej stawiane oraz sposoby jej percypowania w okresie powojennym. Dzieła Justyny Olszewskiej i Damiana Reniszyna nie tylko przenoszą akcent z wizualności dzieła sztuki na przedmiotowość i proces twórczy (działanie na określonym obiekcie), ale również są jednym z wariantów realizacji postulatu integracji sztuki z życiem.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.01 - 23.06.2014
| MDŁOŚCI | group exhibition |


Curator: Marta Smolińska

Artists:
Katarzyna Giełżyńska, Urszula Kluz Knopek, Monika Mausolf, Justyna Olszewska, Damian Reniszyn, Martyna Pająk, Beata Szczepaniak, Marcin Zawicki, Martyna Grzeszczak, Ewa Białecka

„Koncepcja wystawy, tytułem nawiązująca do książki francuskiego filozofa [Jean-Paul Sartre Mdłości, 1938] nawiedziła mnie - pisze w tekście do katalogu kuratorka – pewnej nocy we śnie. Widziane wcześniej na jawie prace młodych artystek i artystów „zawiązały się” nagle w sieć znaczeń, od razu, jakby „odgórnie”, opatrzoną hasłem „Mdłości” i pytaniem, czy może mamy do czynienia z czymś w rodzaju „generacyjnego manifestu”. (…) Zdaniem Sartre'a, co wciąż pozostaje aktualne, mdłości służą autopercepcji obserwatora oraz autentycznemu doświadczaniu egzystencji. U francuskiego egzystencjalisty, podobnie jak u Nietzschego, doznanie to wyróżnia wybrańców poznania, a błysk wstrętu figuruje jako wydarzenie, które ma zdolność objawiania. Mdłości kryją więc ogromny potencjał krytyczny: można je bowiem opanować, czy też posiąść, przyswajając jako formę poznania, by zmagać się z własną wolnością i próbować jej do czegoś „użyć”, niezależnie od epoki, w której się żyje. Może zresztą ów krytyczny potencjał jest szczególnie nośny właśnie teraz, w epoce ponowoczesnej, w której królują kultura konsumpcyjna i tyrania możliwości?
Intuicyjnie wyczuwają to młodzi artyści, żyjący i tworzący w czasach, które odzwyczaiły nas od generowania wyrazistych manifestów pokoleniowych i dominujących nurtów, lecz bywają porównywane do rozproszonej energii pola minowego, gdzie tu i ówdzie rozlegają się wybuchy, choć nie można przewidzieć, czy i w jakim miejscu one nastąpią. Niniejszą wystawą sugeruję, że właśnie poznanie poprzez mdłości może być postrzegane jako jeden z takich wybuchów.(…)”


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.04 - 26.04.2013
| MARKET ART FESTIVAL | group exhibition |